**** คลิกรูปภาพ ภาพใหญ่ขึ้น ****

ไทม์เมอร์ Timer : CIKACHI

Timer : ON DELAY IC TIMER   
รุ่น  ซ็อกเก็ต ช่วงเวลา ไฟ   ราคา / ตัว
AH3-2  PF083A แถม 


SEC : 1, 3, 6, 10, 30, 60

MIN : 3, 6, 10, 30, 60

HR : 3, 6, 10, 24

     
12, 24 VDC

12, 24, 48 VAC

110, 220, 380 VAC     

385.-
AH3-3  PF083A แถม  385.- 
AH2-N  8PFA 510.- 
AH2-Y  8PFA  510.- 
H3Y-2  PYF08A 480.- 
H3Y-4  PYF14A  560.- 

Timer : ON DELAY MULTI-RANGE IC TIMER   
รุ่น  ซ็อกเก็ต  ไฟ  ราคา / ตัว 
H3M-... 

PF083A แถม

12, 24 VDC

12, 24, 48 VAC

110, 220, 380 VAC  

420.- 
H3CT-...S  PF083A 580.- 

      ... = A : 1S, 10S, 1M, 10M     B : 3S, 30S, 3M, 30M     C : 6S, 60S, 6M, 60M    

                 D : 1M, 10M, 1H, 10H    E : 3M, 30M, 3H, 30H 
__________________________________________________________

DIGITAL TIMER
รุ่น ซ็อกเก็ต ช่วงเวลา ราคา / ตัว
AH2D-N/Y 8PFA 3D : 99.9S, 999S, 99.9M, 999M, 99.9H, 999H 510.-

DIGITAL TIMER
รุ่น
ซ็อกเก็ต
ช่วงเวลา
ราคา / ตัว
AH2D-ND1 / YD1 
8PFA 

2D : 9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H, 99H      
455.- 
AH2D-ND2 / ND3 
8PFA 
510.- 
AH2D-YD2 / YD3 
8PFA 
510.- 
AH3D 
PF083A แถม 
385.- 
AH3D-D2 / D3 
PF083A แถม 
385.-
AH4D-D1 
PF083A 
525.-
AH4D-D2 / D3
PF083A 
580.- 

DIGITAL MULTI-RANGE TIMER
รุ่น ซ็อกเก็ต ช่วงเวลา ราคา / ตัว
AH2D-NDM1 8PFA 2D : 9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H, 99H   475.-
AH2D-YDM1 8PFA 475.-
AH2D-NDM 8PFA 530.-
AH2D-YDM 8PFA 530.-
AH3D-M PF083A แถม 400.-
AH3D-DM PF083A แถม 400.-
AH4D-DM PF083A 610.-

     Supply Voltage    VDC : 12 ,24               VAC : 12, 24, 48, 110, 220, 380

__________________________________________________________

DIGITAL MULTI-RANGE & VOLTAGE TIMER : ไม่ต้องระบุไฟ
รุ่น  ซ็อกเก็ต  ช่วงเวลา  ราคา 
AH2D-NDMV  8PFA  2D : 9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H, 99H       550.-
AH2D-YDMV  8PFA  550.- 
AH3D-DMV  PF083A  420.- 
AH4D-DMV  PF083A  630.- 

__________________________________________________________

 
DIGITAL TWIN TIMER
รุ่น ซ็อกเก็ต ช่วงเวลา ราคา / ตัว
CTDV-N,Y 8PFA  SEC : 3, 6, 12, 30, 60   MIN : 3, 6, 12, 30, 60    HR : 3, 6, 12, 24    800.- 
       
TWIN TIMER    
TDV-NM, YM  8PFA  2D : 9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H, 99H  800.- 

__________________________________________________________


MULTI RANGE DIGITAL TWIN TIMER
รุ่น ซ็อกเก็ต ช่วงเวลา ราคา / ตัว
TDV-NDM 8PFA  0.1S - 99H   1,200.- 
TDV-YDM 8PFA 1,200.-

Supply Voltage    VDC : 12 ,24               VAC : 12, 24, 48, 110, 220, 380

__________________________________________________________


DIGITAL COUNTER
THREE DIGI
รุ่น ช่วงเวลา ราคา
BT3C-N / YX,N / YP,N / YG 0-999 1,575.-
H3C-X ,P ,G 2,120.-
BT3C-N / YVX,N / YVP,N / YVG MULTI-VOLTAGE 1,710.-
H3C-VX ,VP ,VG 2,270.-
     
FOUR DIGI
BT4C-N / YX,N / YP,N / YG 0-9999 1,710.-
H4C-X ,P ,G 2,280.-
BT4C-N / YVX,N / YVP,N / YVG MULTI-VOLTAGE 1,845.-
H4C-VX ,VP ,VG 2,430.-
     
FIVE DIGI
BT5C-N / YX,N / YP,N / YG 0-99999 1,845.-
H5C-X ,P ,G 2,440.-
BT5C-N / YVX,N / YVP,N / YVG MULTI-VOLTAGE 1,980.-
H5C-VX ,VP ,VG 2,590.-

Supply Voltage    VDC : 12 ,24               VAC : 12, 24, 48, 110, 220, 380
Multi-Voltage       24-220 VDC/VAC
__________________________________________________________DIGITAL COUNTER
TWO DIGI
รุ่น ช่วงเวลา ราคา
BT2D-N / Y,N / YX,N / YP Multi-Range 1,575.-
BT2D-N / YV,N /YVX,N / YVP  Multi-Range & Voltage 1,710.-
     
TREE DIGI
H3D-2,4,X,P 9.99S ,99.9S ,999S ,99.9M ,999M ,99.9H ,999H 2,120.- 
BT3D-N /Y,N / YX,N / YP Multi-Range
1,710.-
AH5R-2,4,X,P 2,260.-
BT3D-N / YV,N / YVX,N / YVP Multi-Range & Voltage
1,845.-
AH5R-V2 ,V4 ,VX ,VP 2,380.-
     
FOUR DIGI  
H4D-2,4,X,P 99.99S ,999.9S ,9999 ,999.9M ,9999M ,
999.9H ,9999H ,99M 59S ,99H 59M
2,280.-
BT4D-N /Y,N / YX,N / YP Multi-Range
1,845.-
AH6R-2,4,X,P 2,420.-
BT4D-N / YV,N / YVX,N / YVP Multi-Range & Voltage 1,980.-
AH6R-V2 ,V4 ,VX ,VP 2,560.-
     
FIVE DIGI
H5D-2,4,X,P 999.99S ,9999.9S ,99999S ,9999.9M ,99999M
9999.9H ,99999H ,999M 59S ,999H 59M ,9H 59M 59S
2,440.-

Supply Voltage    VDC : 12 ,24               VAC : 12, 24, 48, 110, 220, 380

Multi-Voltage       24-220 VDC/VAC

Muliti Time Rang     2D : 99S ,9.9S ,99S ,9.9M ,99M ,9.9H ,99H ,990H

                                3D : 9.99S ,99.9S ,999S ,99.9M ,999M ,99.9H ,999H ,9990H
                                 
                                4D : 99.99S ,999.9S ,9999S ,999.9M ,9999M ,999.9H ,9999H ,99990H
__________________________________________________________

VOLTAGE CONTROLLER

รุ่น INPUT VOLTAGE PHASE DETECT ราคา
APR-5S DC/AC 100-240V 277V -519V 1,600.-
APR-5T 3Phase 4 Wire 277V - 519V 1,600.-


__________________________________________________________MULIT RANG DIGITAL TIMER

รุ่น
รายละเอียด
ราคา
BH3D-DM

  Sec         : 9.99 ,99.9 ,999

  Min         : 99.9 ,999

  Hr           : 99.9 ,999 ,9990

  Min Sec   : 9.59

  Hr Min     : 9.59 

730.-

__________________________________________________________

STAR DELTA DIGITAL TIMER
รุ่น ช่วงเวลา ราคา
BRD2-N

Sec   : .99 ,9.9 ,99 , .59

Min   :  9.9 ,99 , .59

680.-
BRD2-Y 680.-
BRD3 680.-

__________________________________________________________

รุ่น ซ็อกเก็ต รายละเอียด ช่วงเวลา ไฟ ราคา
ATF-NA, YA 8PFA Off Delay Timer 1S, 3S, 6S, 10S, 30S, 60S, 3M

12, 24VDC

12, 24, 48VAC

110, 220, 380VAC 

1,180.-
PU-NC  PF083A  Controller Relay  Output : 12VDC ,24VDC  110, 220, 380VAC   620.- 
APR-4  PF083A  Phashing & Reversal Relay   220, 380VAC    700.- 
H2Q-N, Y  8PFA  Latch Relay / Exchange Relay   12, 24, 48, 110, 220, 380VAC  800.- 


นาฬิกาตั้งเวลา     

นาฬิกาตั้งเวลา เปิด-ปิด รุ่น DH48S-1Z "PL" นาฬิกาตั้งเวลาดิจิตอล รุ่น AHC15B "DNC"
Time Range : 0.01S-9999H
1,600.- 
Time Range : 0.01S-99H 
600.- 
Rated Voltage : 220VAC Rated Voltage : 220VAC
     
นาฬิกาตั้งเวลา รุ่น TB 118N "PL" นาฬิกาตั้งเวลา รุ่น TB 388 "PL"
Resistive Load : 250VAC 15A  900.-       Resistive Load : 220VAC 10A   900.-      
Timer Pracision : Same as AC frequency  Full Timer Range : 24H / 24
Coil Voltage : 110, 230VAC  Coil Voltage : 100-240VAC  
Minimum Setting Interval : 30 Minutes Working Reserve : Battery 
Minimum Setting Unitl : 15 Minutes  Minimum Setting Unitl : 15 Minutes Unit  
No. ON-OFF : Standard 6 operations   Set Up Timers : 15M/Per timer 96 Timers 
       
     
 นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม. SYN161 "theben"  ดิจิตอล ไทม์เมอร์ KG316T-II "PL" 
ราคา ตัวละ  900.- ราคา ตัวละ 600.-
       
   
ตั้งวลา 24 ชม. 220V   ตั้งเวลา ดิจิตอล 8 ON / 8 OFF 220V 
ราคาตัวละ  220.-  ราคา ตัวละ  280.- 
        
     
ไทม์เมอร์ 24 ชม. Panasonic ไทม์เมอร์ 24 ชม. รุ่นมีแบตเตอร๊่ Panasonic  
ราคา ตัวละ 740.-  ราคา ตัวละ  1,590.- 
       
IC Timer "WIP" ไทม์เมอร์ หน่วงเวลา "WIP"
ราคา ตัวละ 600.- ราคาตัวละ 190.- 

 
Hour Meter


ELECTRO-MAGNETIC & MACHINE COUNTERS
รุ่น รายละเอียด ราคา / ตัว
LFC-5P-RS Spring 210.-
LFC-5 12, 24, 110, 220VAC / 12, 24VDC 460.-
LFC-5S 12, 24, 110, 220VAC / 12, 24VDC 460.-
LFC-6 12, 24, 110, 220VAC / 12, 24VDC 500.-
LFC-6S 12, 24, 110, 220VAC / 12, 24VDC 500.-
LFC-6N 12VDC 470.-
LFC-6NS 12VDC 470.-


มิเตอร์ นับชั่วโมง รุ่น DE-H48                                    มิเตอร์ นับชั่วโมง รุ่น HM-1
ราคา / ตัว 450.- ราคา / ตัว 450.-

รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ