ปลั๊กรางสำเร็จรูป

       
ปลั๊กราง 1 สวิทช์ 3 ที่ ปลั๊กราง 1 สวิทช์ 4 ที่ ปลั๊กราง 1 สวิทช์ 5 ที่
ยาว 3 เมตร 77.-  ยาว 3 เมตร  79.-  ยาว 3 เมตร  82.- 
ยาว 5 เมตร 84.-  ยาว 5 เมตร  90.-  ยาว 5 เมตร  96.- 
ยาว 10 เมตร  119.-  ยาว 10 เมตร   126.-  ยาว 10 เมตร  133.- 
        
   
ปลั๊กราง 1 สวิทช์ 6 ที่ ปลั๊กราง 2 สวิทช์ 4 ที่ ปลั๊กราง 2 สวิทช์ 6 ที่
ยาว 3 เมตร  84.- ยาว 3 เมตร  96.-  ยาว 3 เมตร  98.- 
ยาว 5 เมตร 98.-  ยาว 5 เมตร   110.-  ยาว 5 เมตร  112.- 
ยาว 10 เมตร  133.-  ยาว 10 เมตร   149.- ยาว 10 เมตร  168.- 
        
       
ปลั๊กราง 3 สวิทช์ 6 ที่ ปลั๊กราง 3 สวิทช์ 3 ที่   ปลั๊กราง 4 สวิทช์ 4 ที่    
ยาว 3 เมตร   112.- ยาว 3 เมตร  128.-  ยาว 3 เมตร  137.- 
ยาว 5 เมตร  126.- ยาว 5 เมตร   143.-  ยาว 5 เมตร    156.- 
ยาว 10 เมตร   188.-  ยาว 10 เมตร   182.-  ยาว 10 เมตร   193.- 
           
              
ปลั๊กราง 5 สวิทช์ 5 ที่ ตลับเก็บสาย
ยาว 3 เมตร 208.-  ยาว 5 เมตร  40.- 
ยาว 5 เมตร  234.-  ยาว 10 เมตร  66.- 
ยาว 10 เมตร  297.-  ยาว 15 เมตร  126.- 


ลูกล้อ เก็บสาย
ชนิดของสาย 20 เมตร 30 เมตร
VCT 2 x 1 835.- 940.-
VCT 2 x 1.5 915.- 1,095.-
VCT 2 x 2.5 1,150.- 1,440.-
รายการสินค้า

ตู้คอนโทรลสำเร็จรูป

พัดลมระบายอากาศ